sobota, 4 grudnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego DAF 45

OGŁOSZENIE  O  SPRZEDAŻY


Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, powiat grajewski, tel.: 86 261 02 05, e-mail: jtyszka@uggrajewo.pl oferuje do sprzedaży:


samochód ciężarowy DAF 45

 1. Nr rejestracyjny – BGR 4H88
 2. Rok prod.  – 1994
 3. Nr VIN   – XLRAE45CE0L123411
 4. Data pierwszej rejestr.   – 07.04.1994 r.
 5. Pojemność silnika  – 5885  cm3
 6. Moc silnika   – 108 kW
 7. Liczba miejsc   – 3
 8. Ładowność  – 6 800 kg
 9. Rodzaj pojazdu  – wywrotka
 10. Paliwo    – olej napędowy
 11. Rozmiar opon  – 235/75R/17,5


Wiek samochodu: 27 lat. Przebieg: 578 447 km. Zniszczenia wynikające z eksploatacji. Silnik i skrzynia biegów sprawne. Wyeksploatowane akumulatory. Opony stan bardzo dobry, na tylnej osi koła podwójne. Ślady korozji na dolnych poszyciach karoserii. Ubezpieczenie OC ważne do 02.03.2022 r. Badanie techniczne: nieaktualne. Samochód był eksploatowany w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Wierzbowie. 

 1. Właściciel samochodu: Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo.
 2. Miejsce i termin składania ofert: do 02 listopada 2021 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, pokój 19 – sekretariat, w zamkniętej kopercie na której winno pisać: „Oferta na samochód”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 02 listopada 2021 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 20.
 4. Pisemna oferta powinna zawierać:
  a) Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
  b) Datę sporządzenia oferty.
  c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami  przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
  d) Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 5. Termin związania ofertą: 14 dni
 6. Cena wywoławcza brutto: 14.999,85 zł.
 7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie  -  cena: 100 %
 8. Wadium: nie obowiązuje.
 9. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
 10. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo.
 11. Szczegółowe dane są do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo pokój 20, e-mailem, lub pocztą tradycyjną.
 12. Uprawniony do kontaktów z oferentami:  Jerzy Tyszka – pok. nr 20,  tel. 86 272 30 00.
 13. Osiągnięta w przetargu wartość płatna jest jednorazowo, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku.
 14. Odbiór samochodu nastąpi po potwierdzeniu wpłaty.
 15. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Grajewo, dnia 22.10.2021 r.

______________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)  zwanym dalej rozporządzeniem Wójt Gminy Grajewo informuje, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grajewo jest Wójt Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo; tel. 86 272 30 00, e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl ;

Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Grajewo mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@uggrajewo.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej listownie pod adresem: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp, obejmujących m. in.: sprzedaż samochodu ciężarowego;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, mogą być one przekazywane:
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy prawa;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania. 

 

* Pełna treść ogłoszenia
 (Oferta na zakup samochodu ciężarowego)

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.