wtorek, 26 października 2021

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego (5.10)

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  GRAJEWSKIEGO
z dnia 5.10.2021 r.

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą

"Budowa dróg i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie"


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 15.09.2021 r.  na wniosek Roberta Roman reprezentującego Mplan sp. z o.o., ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Grajewo, ul Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie", kategoria - droga gminna, Klasa L - lokalna  (ul. Jana Pawła II, ul. Św. Józefa, ul. Pilota Kazimierza Sztramko, ul. Danuty Siedzikówny "Inki", Klasa D - dojazdowa (ul. Św. Piotra, ul. Św. Marka, ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Św. Floriana, ul. Kościelna)

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

1. Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: 

- działki o nr ewidencyjnych :

4431, 4430, 2113/25, 2113/26, 2113/16, 2059/2, 2059/5, 2059/12, 2048/26, 2048/33, 2047/2, 2047/6, 2046/19, 2046/8,  2080/1, 2197/1, 2139/8, 2139/15, 2140/3, 2138/3, 2131/3, 2130/4, 2131/4, 2138/4, 2139/9,  2140/1, 2137/9, 2132/2,  2133/14, 2131/2, 2138/2, 2139/1, 2128/5, 2120/5, 2113/23, 2130/2, 2128/3, 2120/3,  2129/3, 2119/3,  2119/2,  2129/1,  2128/1,  2120/1, 2118/4, 2116/1, 2135/1, 2133/4, 2134/3, 2136/3, 2130/6, 2133/7, 2136/5, 2136/8, 2137/4, 2137/10, 2133/6,  obręb ewidencyjny 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 200401_1

 Grajewo, w tym

  2. Działki o nr ewidencyjnych : 2131/3, 2131/4, 2132/2, 2131/2, 2128/5, które będą  przejęte na rzecz Miasta Grajewo


   Pozostałe działki wymienione w pkt. 1 stanowią własność Miasta Grajewo

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się nieruchomości do ograniczonego  korzystania, wszystkie działki na których planuje się roboty budowlane stanowią własność inwestora lub są planowane do przejęcia na rzecz inwestora.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30-15.30,  tel. 86 273 84 69, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

piątek, 22 października 2021

XLIX sesja Rady Powiatu Grajewskiego (27.10)

czwartek, 21 października 2021

Koncert z okazji Dnia Seniora

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.